Quy Hoạch Tổng Thể – Montgomerie Links vn

Bất Động Sản

Quy Hoạch Tổng Thể

Nằm ở vị trí trung tâm của sân gôn, tất cả các biệt thự đều có tầm nhìn toàn cảnh ra khu vực xung quanh và một khoảng cách ngắn đến khu vực Clubhouse.

Bản quy hoạch tổng thể dưới đây cho thấy tất cả các biệt thự trong Giai đoạn I và Giai đoạn II với thông tin chi tiết về từng căn. Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết

Lot No: 1

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 A 335 287 113 400 31

Close

Lot No: 3

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 A 355 287 113 400 31

Close

Lot No: 5

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 B 456 356 130 486 35

Close

Lot No: 9

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 A 355 287 113 400 31

Close

Lot No: 11

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 A 353 287 113 400 31

Close

Lot No: 13

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 A 353 287 113 400 31

Close

Lot No: 15

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 B 456 356 130 486 35

Close

Lot No: 16

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 D 355 208 32 241 21

Close

Lot No: 17

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 B 456 356 130 486 35

Close

Lot No: 21

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 B 456 356 130 486 35

Close

Lot No: 23

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 A 353 287 113 400 31

Close

Lot No: 24

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 D 352 208 32 241 21

Close

Lot No: 25

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 A 353 287 113 400 31

Close

Lot No: 32

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
1 D 352 208 32 241 21

Close

Lot No: 34

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
2 D 352 208 32 241 21

Close

Lot No: 36

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
2 D 352 208 32 241 21

Close

Lot No: 38

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
2 D 352 208 32 241 21

Close

Lot No: 40

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
2 D 388 208 32 241 21

Close

Lot No: 42

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
2 D 357 208 32 241 21

Close

Lot No: 44

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
2 D 363 208 32 241 21

Close

Lot No: 46

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
2 D 370 208 32 241 21

Close

Lot No: 48

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
2 D 378 208 32 241 21

Close

Lot No: 50

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
2 D 389 208 32 241 21

Close

Lot No: 52

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
2 D 535 208 32 241 21

Close

Lot No: 54

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
2 D 590 208 32 241 21

Close

Lot No: 56

Phase Type Sellable land area (m2) Enclosed Area (m2) Elevated Balconies Gross Area (m2) Pool (m2)
2 D 530 208 32 241 21

Close

Masterplan

Lot No: 1 Lot No: 3 Lot No: 5 Lot No: 9 Lot No: 11 Lot No: 13 Lot No: 15 Lot No: 17 Lot No: 21 Lot No: 23 Lot No: 25 Lot No: 16 Lot No: 24 Lot No: 32 Lot No: 34 Lot No: 36 Lot No: 38 Lot No: 40 Lot No: 42 Lot No: 44 Lot No: 46 Lot No: 48 Lot No: 50 Lot No: 52 Lot No: 54 Lot No: 56