Lỗ 17 – Montgomerie Links vn

The Golf Course

Giới Thiệu Lỗ Golf

  • Lỗ 17

Lỗ 17

Đánh bóng dọc theo cáo đụn cát được bao quanh bởi cây phi lao và hãy cẩn thận xử lí cú đánh tee qua bẫy cát đường golf được bố trí khéo léo để có thể tiếp cận hiệu quả đến một tee được bảo vệ tốt.

Gold
Par 4 395 yd Index 13
Blue
Par 4 377 yd Index 13
White
Par 4 344 yd Index 13
Ladies
Par 4 308 yd Index 14